TONGAONKAR HOSPITAL

Plot 17, Survey No. 47, Behind Hotel Brahma, Opp. Bajaj Auto Main Gate, Vivek Nagar, Akurdi, Pune-411035
10:30 AM to 12:30 PM
08:00 PM to 09:00 PM

+91 20 27245766 / +91 9011093466

tongaonkarhospital@gmail.com

DR. DIPALI TONGAONKAR

Plot 17, Survey No. 47, Behind Hotel Brahma, Opp. Bajaj Auto Main Gate, Vivek Nagar, Akurdi, Pune-411035
10:30 PM to 12:30 PM
06:00 PM to 08:00 PM

+91 20 27245766 / +91 9011093466

tongaonkarhospital@gmail.com

DR. TONGAONKAR CLINIC

A2nd 3, First Floor, B.G. Corner, Behind Nigdi Bus Stop, Nigdi, Pune
Monday to 12:30 PM to 02:30 PM
05:30 PM to 07:30 PM

+91 20 27662241 / +91 7719049558

tongaonkarhospital@gmail.com